S’obre la convocatòria per a la direcció artística del TNC

01.11.2020

Author

El Consell d’Administració del TNC obre una convocatòria pública per proveir el càrrec per a la direcció artística de la institució durant 6 temporades. Totes les persones interessades poden consultar les bases de la convocatòria a www.tnc.cat o en aquest enllaç directe. La presentació de dades per a la primera fase de selecció acaba el dia 31 de gener a les 12h. 

Aquesta convocatòria té per finalitat la selecció de la persona que ocuparà la
Direcció artística del Teatre Nacional de Catalunya fins acabar la temporada 2026-2027. Des de l’1 de setembre del 2020, aquesta persona serà contractada com a
programador/a de la temporada 2021/2022. A partir de l’1 de setembre del 2021 i fins que finalitzi la temporada 2026/2027, el contracte serà com a director/a artístic/a del Teatre Nacional de Catalunya.

La Direcció artística depèn jeràrquicament del Consell d’Administració i haurà
d’exercir les seves funcions en coordinació amb la Direcció executiva de la
institució, la qual és responsable de la gestió dels recursos financers,
patrimonials, personals i tecnològics de l’entitat.
El procés de selecció constarà de quatre fases; el període de presentació de
sol·licituds de la primera fase finalitzarà el 31 de gener de 2020 a les 12 hores.
En una primera fase d’avaluació, les sol·licituds presentades seran analitzades
per la Comissió de Valoració, constituïda a aquest efecte i formada per persones
representatives de la cultura i de les arts escèniques, la qual seleccionarà entre
les vuit i les deu persones més ben valorades. Les candidatures seleccionades
passaran a una segona fase eliminatòria d’avaluació de competències
directives; les persones més ben puntuades per a la posició (un màxim de cinc
candidatures) passaran a la tercera fase, que inclourà la presentació d’una
proposta de projecte artístic i d’una proposta de programació d’una temporada i
la defensa corresponent davant la Comissió. La quarta fase consisteix en una
valoració dels mèrits de les persones candidates.
La qualificació final vindrà determinada per la suma de les puntuacions
obtingudes en les proves de competències directives, en l’avaluació del projecte
artístic i de la proposta de programació d’una temporada i en la valoració dels
mèrits. La Comissió de Valoració elevarà la seva proposta al Consell
d’Administració, que serà l’encarregat de fer el nomenament.

El TNC

El Teatre Nacional de Catalunya és una institució de servei públic orientada a
l’enriquiment cultural del país, un centre de creació i producció d’arts escèniques
i un instrument útil per a la creativitat dels artistes i per a la trobada dels creadors
amb els espectadors i la societat en general. Com un dels referents de les arts
escèniques a Catalunya, el TNC ha assolit un ventall de públic ampli i divers i
s’ha convertit en un instrument essencial per acostar la cultura i la llengua a tota
la ciutadania.
Des que es va inaugurar l’any 1997, el Teatre Nacional de Catalunya ha
presentat vint-i-tres temporades amb un gran repertori de propostes artístiques i
pedagògiques.
El TNC gestiona un pressupost aproximat d’11 milions d’euros i el finançament
s’estableix per mitjà d’un Contracte programa signat amb l’Administració de la
Generalitat de Catalunya, la qual nomena un Consell d’Administració com a
màxim òrgan de la societat Teatre Nacional de Catalunya, SA.

Author