Simplement decepcionant en tots els sentits.

Author