Obskené navega pel Mediterrani servint-se d’una dramatúrgia amb components corals que no acaba mai de funcionar com un tot integrat, i que sovint es perd en metàfores excessives

Author