Bona utilització de recursos modestos que donen vistositat al muntatge, però la dramaturgia es confusa i la dicció d’alguns interprets hauria de ser millorable.

Author