Donat el tema, s’agraeix l’intent de fugir en la major part de l’obra de posicions massa maniquees.

Author